+31 070 4067519 Scheveningen: Zwolsestraat 416 - 2587 VK S-Gravenhage en Aikido Koshinkai - Emmakade 59 - 8921 AG Leeuwarden

Deze algemene voorwaarden gelden voor alle diensten van YOISHIATSU®. U gaat hiermee akkoord als u ons mondeling of schriftelijk opdracht geeft. Alle medewerkers en opleiders die uit naam van YOISHIATSU® diensten aan u leveren, zijn aan deze algemene voorwaarden gebonden.

Studieovereenkomst CRKBO

De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing:

versie 1 januari 2015

Artikel 1 Definities:

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. YOISHIATSU®touch communication, hierna te noemen:YOISHIATSU®
 2. Deelnemer: de natuurlijke persoon die is ingeschreven bij een door YOISHIATSU® georganiseerde opleiding.
 3. Aanmelding: het door de deelnemer schriftelijk kenbaar maken aan YOISHIATSU®   dat hij een opleiding wil volgen. Deze handeling moet worden beschouwd als een aanbod aan YOISHIATSU® tot het doen inschrijven voor een opleiding en een akkoordverklaring met deze algemene voorwaarden.
 4. Inschrijving: de handeling van YOISHIATSU®       waardoor het aanbod van de deelnemer door YOISHIATSU® wordt aanvaard.
 5. Lesgeld: het bedrag dat door de deelnemer aan YOISHIATSU® moet worden betaald om de opleiding te mogen volgen.
 6. Opleiding: het open inschrijvingsaanbod van een module, workshop, leergang, vervolgopleiding, etc. van YOISHIATSU®, hierna afzonderlijk te noemen: de opleiding.
 7. Lesmateriaal: Readers, brochures, handleidingen, applicaties, digitale toegangen tot lesmateriaal en overig materiaal welke benodigd zijn ter kennisoverdracht en toepassing tijdens het verloop van de opleiding.

 Artikel 2 Toepasselijkheid:

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen de deelnemer en YOISHIATSU®, betreffende deelname aan een opleiding.
 2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3 Aanmelding en inschrijving:

 1. De aanmelding voor een opleiding bij YOISHIATSU® vindt uitsluitend plaats door middel van het inschrijfformulier.
 2. De behandeling van de inschrijving vindt plaats in volgorde van ontvangst van de inschrijfformulieren.
 3. Door de aanmelding verklaart de deelnemer zich akkoord met deze voorwaarden en het op dat moment gehanteerde lesgeld.
 4. De aanmelding wordt geacht te zijn aanvaard nadat YOISHIATSU® de inschrijving schriftelijk aan de deelnemer heeft bevestigd met een studie overeenkomst. De studie overeenkomst geldt als bewijs van inschrijving.
 5. Bij overaanmelding wordt een wachtlijst aangelegd. Kandidaten op de wachtlijst hebben voorrang bij toelating voor de eerstvolgende opleiding.
 6. YOISHIATSU® is gerechtigd de inschrijving van de deelnemer met opgave van reden(en) te weigeren.
 7. Aan de deelname van de opleiding zijn nadere specifieke voorwaarden verbonden zoals ingangsniveau, aanwezigheidsplicht, etc.

Artikel 4 Annulering door de deelnemer:

 1. De deelnemer verplicht zich het lesgeld te voldoen, tenzij anders is overeengekomen.
 2. Betalingsconditie: betaling binnen 14 dagen na factuurdatum. Dit bedrag kan worden voldaan door overmaken op ABN AMRO rekeningnummer: NL20ABNA0509346715
 o.v.v. de naam van de module.
 3. De deelnemer kan schriftelijk tot één maand vóór aanvang van de opleiding zijn inschrijving annuleren. De ontvangstdatum is bepalend voor de annulering.
 4. Bij annulering binnen één maand vóór aanvang van de opleiding tot aan de start van de opleiding wordt het volledige lesgeld minus € 100,-  aan administratiekosten teruggestort.
 5. Bij annulering na de start van de opleiding vindt geen restitutie plaats van het lesgeld.

Artikel 5 Annulering door YOISHIATSU®

 1. YOISHIATSU® heeft het recht om een opleiding voor de aanvang ervan te annuleren, indien er naar haar oordeel onvoldoende inschrijvingen zijn.
 2. De deelnemer zal hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld en heeft recht op teruggave van het betaalde inschrijfgeld en lesgeld.
 3. YOISHIATSU® is niet aansprakelijk voor de kosten van al aangeschaft lesmateriaal en andere eventueel gemaakte kosten.

Artikel 6 Deelneming aan de opleiding

 1. Deelneming aan de opleiding is enkel toegestaan gedurende de opleidingsduur van de opleiding waarvoor inschrijving heeft plaatsgevonden.
 2. De deelnemer die is verhinderd om aan de opleiding deel te nemen, kan op schriftelijk verzoek en na goedkeuring door de directie van YOISHIATSU® zijn deelname in een volgend studiejaar voorzetten.
 3. Deelname aan de opleiding op een andere datum is gebonden aan de regels zoals vastgelegd in de Onderwijs en Examenregeling van YOISHIATSU®.

Artikel 7 Tussentijdse beëindiging

 1. Bij tussentijdse beëindiging van de opleiding door de deelnemer gedurende een lopend studiejaar, vindt geen restitutie plaats van het lesgeld. Indien in meerdere termijnen wordt betaald, worden alsnog de openstaande termijnen in rekening gebracht.
 2. Indien een deelnemer de opleiding na beëindiging wil hervatten, dient hij of zij zich opnieuw aan te melden en is inschrijfgeld verschuldigd.
 3. YOISHIATSU® is bevoegd eenzijdig schriftelijk de inschrijving te beëindigen indien de belangen van YOISHIATSU® worden geschaad door onbehoorlijk gedrag. Dit onverminderd de financiële verplichtingen van de deelnemer.

Artikel 8 De opleiding en lesmateriaal

 1. YOISHIATSU® is gerechtigd om wijzigingen in het programma, de locatie, de inhoud van de opleiding en/of het team van opleiders aan te brengen.
 2. YOISHIATSU® zal bij uitval van opleiders zich inspannen om zo spoedig mogelijk vervanging te regelen.
 3. Lesmateriaal wordt alleen verstrekt indien aan de betalingsverplichting t.a.v. het lesgeld is voldaan.
 4. De door YOISHIATSU® in het kader van de opleiding verstrekte materialen worden eigendom van de deelnemer, onverlet dat het intellectuele bij YOISHIATSU® rust en dat de materialen uitsluitend voor eigen gebruik zijn en niet voor andere doeleinden mogen worden gebruikt.

Artikel 9 Lesgeld en examengeld

 1. De hoogte van het lesgeld en het eventuele examengeld staat vermeld in de opleidingsbrochure en/of op de website van YOISHIATSU®; druk- en typefouten voorbehouden.
 2. Na de inschrijving ontvangt de deelnemer een factuur om het lesgeld te voldoen. Als de aanmelding mede is ondertekend door een bedrijf of instelling, wordt de factuur aan de medeondertekenaar gezonden. (Mede-)ondertekening van de aanmelding leidt tot hoofdelijke aansprakelijkheid voor betaling van het lesgeld.
 3. Na ontvangt van het lesgeld door YOISHIATSU® is de deelnemer gerechtigd de opleiding te volgen.
 4. Na ontvangst van het eventueel verschuldigde examengeld c.q. herexamengeld door YOISHIATSU® is de deelnemer gerechtigd het betreffende examen c.q. herexamen af te leggen.

Artikel 10 Betaling

 1. Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, dient de deelnemer het lesgeld voor de start van de opleiding te hebben betaald, een en ander zonder korting, verrekening of schuldcompensatie.
 2. Indien de deelnemer het lesgeld niet binnen de overeengekomen betalingstermijn heeft betaald, is hij enkel door het verstrijken van de termijn in verzuim, zonder dat daartoe enige sommatie of ingebrekestelling nodig is. In dat geval is de deelnemer de wettelijke rente verschuldigd vanaf het moment dat hij met de betaling in verzuim is, een en ander onverminderd de bevoegdheid van YOISHIATSU®, als het een termijnbetaling betreft, dan de nog openstaande termijnbedragen direct op te eisen.
 3. De deelnemer zal daarnaast de kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, die gemaakt moeten worden ter zake van de invordering, verschuldigd zijn. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 150, – exclusief btw.

Artikel 11 Intellectuele eigendom

 1. YOISHIATSU® is rechthebbende van de intellectuele eigendomsrechten op het aan de deelnemer ter beschikking gestelde lesmateriaal. Het lesmateriaal mag op geen enkele wijze worden vermenigvuldigd en/of openbaar worden gemaakt, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van YOISHIATSU®.
 2. YOISHIATSU® is bevoegd de door de deelnemer gedurende de opleiding ontwikkelde producten te archiveren ten behoeve van de beoordeling van de deelnemer en ten behoeve van kwaliteitsbewaking van de opleiding.
 3. Openbaarmaking van de door de deelnemer ontwikkelde producten, vindt niet plaats zonder voorafgaande toestemming van de deelnemer. Deze producten mogen echter wel geanonimiseerd door YOISHIATSU® worden gebruikt.

Artikel 12 Bescherming persoonsgegevens

 1. De door de deelnemer verstrekte gegevens worden opgenomen in de administratie van YOISHIATSU®. De gegevens worden gebruikt voor een verantwoord klantbeheer en een verantwoorde bedrijfsvoering onder meer voor het inschrijven van de deelnemer en het toesturen van lesmateriaal.Alle informatie die door klanten verstrekt wordt is vertrouwelijk voor YOISHIATSU®, haar medewerkers en de docenten. Denk aan geheimhoudingsverklaringen inzake bedrijfsgevoelige informatie over bedrijfssituaties, werkprocessen, klantengroepen, strategieën.
 2. Adresgegevens van de deelnemer kunnen door YOISHIATSU® worden gebruikt voor het toesturen van informatie over activiteiten van YOISHIATSU®
 3. YOISHIATSU® geeft zonder schriftelijke toestemming van de deelnemer geen informatie over de voortgang van de opleiding aan derden.
 4. De deelnemer heeft het recht op toegang en verbetering van de eigen gegevens. Als de deelnemer geen informatie meer wil ontvangen, kan dat schriftelijk worden gemeld aan de administratie van YOISHIATSU®.

Artikel 13 Aansprakelijkheid

 1. YOISHIATSU® is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden in het aangeboden lesmateriaal.
 2. YOISHIATSU® is niet aansprakelijk voor schade die uit welke oorzaak dan ook voor de deelnemer ontstaat in verband met de opleiding, tenzij er sprake is van opzet en/of grove schuld aan de zijde van YOISHIATSU®.

Artikel 14 Klachtenregeling

 1. Indien de deelnemer een klacht heeft, kan hij dit binnen 30 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en met redenen omkleed  hierover een klacht indienen.
 2. De klacht wordt in behandeling genomen en afgehandeld conform de klachtenregeling van YOISHIATSU®.

Artikel 15 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op alle overeenkomsten betreffende deelname aan een opleiding is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomsten, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Delft.

Waar kunnen klachten over gaan?

U kunt daarbij denken aan problemen in ons onderwijs of begeleiding van studenten, problemen met de beoordeling van studenten prestaties of klachten over ongewenste intimiteiten e.d.

Hoe gaan wij om met klachten?

Als u een probleem of klacht met de school wilt bespreken dan geldt daarvoor de volgende procedure:

• Ga eerst in gesprek met de betreffende opleider, supervisor of andere medewerker van het Opleidingsinstituut. U bespreekt uw probleem met de direct betrokkene van de school (meestal de docent) en probeert er onderling uit te komen. Het uitgangspunt is dat de meeste klachten op deze manier kunnen worden opgelost.

• Als dit onvoldoende soelaas biedt of als dit zich niet leent voor een persoonlijk gesprek, kunt u met ondergetekende contact opnemen voor het maken van een afspraak om uw klacht goed te onderzoeken, te begrijpen en er zo mogelijk een bevredigende oplossing voor u te vinden. Hoor en wederhoor zijn gekende principes in dezen.
• Voor alle betrokkenen is belangrijk dat de klacht op het juiste niveau en langs de kortst mogelijke weg wordt opgelost. Als uw klacht niet is weggenomen in het gesprek met ondergetekende, directeur van het Opleidingsinstituut zijnde, kunt u een formele schriftelijke klacht indienen.
• U hebt twaalf maanden de tijd om uw klacht in te dienen, gerekend vanaf het moment van het ontstaan van de klacht.

 • U kunt uw klacht indienen bij: YOISHIATSU® touch communication, Drs. M. R. van der Zee-Santos, directeur Franskeleane 45, 9044 NH Beetgum
 • Uw klacht dient de volgende gegevens te bevatten: uw naam, adres en woonplaats uw bereikbaarheid [mailadres, telefoon/mobiel] uw klacht [aard, betrokkenen, plaats, tijd, datum] de opleiding, module of supervisie/tutorial, datum van indienen en handtekening.
 • Uw klacht wordt vertrouwelijk behandeld. De klachten kunnen worden behandeld onder geheimhouding.
 • Binnen 2 weken ontvangt u een bevestiging van ontvangst.
 • Nader onderzoek bij u, dan wel andere betrokkenen vindt zo nodig plaats.
 • Binnen 8 weken na ontvangst van de klacht wordt er een afspraak gemaakt met u, uw eventuele raadsman of –vrouw, ondergetekende en zijn eventuele raadsman of –vrouw en een derde onafhankelijke mediator, zijnde een bestuurslid van de FONG ( www.fong.nl ) die onafhankelijk is van en acceptabel voor beide partijen. Deze mediator doet, alles en allen gehoord hebbende, een uitspraak welke bindend is voor het Opleidingsinstituut.
 • Wij bewaren de administratie van uw klacht tot vijf jaar na afhandeling. U kunt uw gegevens ten allen tijde opvragen.

De bovenstaande procedure sluit niet uit dat u zich tot de burgerlijke rechter kunt wenden.

Zwolsestraat 416, 2587 VK S-Gravenhage Nederland- Tel/fax +31(0)70 4067519

KvK 01125600 BTW identificatienummer: 211855376B01

ABN AMRO rekeningnummer NL20ABNA0509346715

info@yoishiatsu.nl – www.yoishiatsu.nl